Skip to content

Var finns industrins framtida kompetens?

Medan teknikutvecklingen går i rasande fart så håller kompetensförsörjningen inte samma tempo. För oss inom industrin finns det flera saker att ta tag i, bland annat beträffande kompetensöverföring och till vem som kompetensen ska föras över.

Det pågår ett generationsskifte där vi måste försäkra oss om att kompetensen från de som nu närmar sig pension förs över till de yngre förmågorna. På Koteko arbetar vi för att få en balans i projekten där våra mest erfarna medarbetare arbetar tillsammans med de anställda som har mindre erfarenhet. Det är ett bra sätt att överföra befintlig kompetens till nästa generation, för egentligen är det inte kompetensen i sig som saknas utan personer med rätt kompetens – eller rätt människor som är mottagliga för den kompetensen.

Kompetensöverföring behöver göras dels genom att hitta rätt personer som kan ta emot och bygga kompetens, dels genom att tillgängliggöra rätt och bra verktyg som underlättar överföringen. Koteko investerar i digitalisering som ska underlätta både kvaliteten och kompetensutvecklingen i organisationen, samtidigt som vi också vill bli mer okänsliga för skillnader i kompetensnivå hos medarbetare. Vårt fokus är att både attrahera och utveckla rätt personer samt att använda oss av rätt verktyg. Med detta kan vi bedriva en verksamhet som är hållbar och stabil över tid vilket i sin tur ger den svenska industrin en bra partner för fortsatt utveckling.

Varför utnyttjar vi då i stort sett resurser ur bara ena hälften av befolkningen? En stor utmaning är att attrahera fler kvinnor till den mansdominerade svenska industrin, att arbeta brett med hur vi kan få dem att intressera sig för teknik och industri. Vi arbetar aktivt för att attrahera fler kvinnor till Koteko och låter oss inspireras av andra i branschen som gjort det bra. Även om det tar tid, strävar vi efter att få en god mix av kvinnor och män med olika bakgrund, erfarenhet och ålder. Som alltid rör det sig inte bara om EN lösning utan en kombination av flera. Dessutom kan vi bara göra det tillsammans.

I de uppdrag vi genomför ingår allt ifrån projektledning, programmering, elkonstruktion, skåpbyggnation, installation och idrifttagning. Totalåtagandet omfattar även att automatisera, modernisera och effektivisera maskinernas funktion för att höja såväl säkerhet som produktivitet. För dessa helhetslösningar måste vår kompetens matcha alla delar i er bjudandet; att erbjuda all kompetens in-house är avgörande för att leverera konkurrenskraftiga lösningar.

I takt med en ökad efterfrågan behöver vi fortsatt rekrytera inom alla affärsområden och samtidigt ta tillvara på de drivkrafter som finns i organisationen. Vi satsar på att skapa en kultur där det finns plats att växa, vi fångar upp medarbetare som vill gå vidare och ser till att de får chansen att utveckla sin kompetens och ta nästa kliv i karriären. Det är en viktig faktor för att vi ska vara attraktiva som arbetsgivare och kunna attrahera mer och rätt kompetens.

För industrin som helhet är detta direkt avgörande.

Facebook
Twitter
LinkedIn